Các khoản cho vay mới trong tháng 5 đạt mức thấp nhất trong ba tháng, động lực tăng trưởng kinh tế không đủ | các khoản vay mới | lãi suất thấp mới | cắt giảm lãi suất

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-17 09:34:52
Python3.7.8rc1和3.6.11rc1现可用于测试|||||||

Python 3.7.8rc1 战 3.6.11rc1 现已公布。

3.7.8rc1 是 Python 3.7 系列的下一个毛病建复版本的公布预览;3.6.11rc1 是 Python 3.6 系列的下一个平安建复刊行版的预览版。那些候选版本的目标是测试 3.7.8 中的平安性战毛病建复和 3.6.11 中的平安建复法式。

民圆暗示,若是正在 2020-06-27 之前已发明严峻成绩,那末正在那些候选版本战终极版本之间没有会有代码变动。若是发明成绩,可尽快陈述给 bugs.python.org。

需求留意的是,那些是预览版本,没有倡议正在消费情况中利用。

更多概况睹:

https://www.python.org/downloads/release/python-378rc1/

https://www.python.org/downloads/release/python-3611rc1/

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa